ติดต่อผู้ดูแล

แจ้งปัญหา

แจ้งปัญหาเรื่องลงทะเบียนเรียน รายวิชา เปิด - ปิด ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ร้องเรียน

ร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับการใช้ห้องเรียน แอร์เสีย ไฟเสีย โปรเจคเตอร์ใช้การไม่ได้

เสนอแนะ

ต้องการเสนอแนะ หรือคำแนะนำ หรือปรับปรุงแก้ไข

แบบสำรวจ
แบบสำรวจและประเมินการสอนของ อาจารย์

แจ้งปัญหารึหากให้ต้องการปรับปรุง

หากนักศึกษามีข้อสงสัย หรือต้องการให้ทางสาขาปรับปรุง
ให้แจ้งรายละเีอียดลงที่นี่ทางอาจารย์ผู้ดูแลจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

read more