Title

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553 

 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 มหาวิทลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 กลับสู่หน้าก่อนหน้านี้

   ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2554 กลับด้านบน
15.30 หัวหน้าสาขากล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
15.45 หัวหน้าสาขากล่าวแนะนำอาจารย์ในสาขาวิชา
16.00 วิชาการกล่าวแนะนำนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยและรายละเอียดรายวิชาแต่ละวิชา
16.30 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

  กลับด้านบน