งานนวัตกรรม

เป็นงานแสดงโครงงานนักศึกษาของแต่ละสาขาโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและนำไปสู่นวัตกรรมที่ทันสมัย การประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

read more
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

ให้ น.ศ สัมผัสถึงการทำงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม เรียนรู้ภาคปฏิบัติ นอกเหนือจากการเรียนรู้ภายในตำราเรียน

read more
แข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง

ส่ง น.ศ เข้าร่วมการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง โดยสามารถนำความรู้ที่รียนจากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในงานจริง และฝึกให้ น.ศ ทำงานเป็นกลุ่ม

read more