ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

more info