ชื่อหลักสูตร

 

ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

ชื่อปริญญา ภาษาไทย

ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อย่อ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)

ชื่อย่อ B. Eng. (Mechanical Engineering)

ปรัชญา ( Philosophy )

“ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลให้มีความรู้ ความสามารถเป็นอย่างดีในการประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมกับมีความยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และความก้าวหน้าต่อสังคมและประเทศชาติ ”

ปณิธาน (Intention)

“ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และสร้างบัณฑิตมีความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมที่จะนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไปประกอบวิชาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนั้น สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจะสนับสนุนส่งเสริมงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการทางวิชาชีพแก่ชุมชน โดยเน้นให้ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆแก่ชุมชน ”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ เป็นแหล่งวิชาการและขุมทรัพย์ทางปัญญาของชุมชน ”

พันธกิจ ( Mission )

“ การผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้เกิดองค์ความรู้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสมัยใหม่ บนพื้นฐานศีลธรรม และจริยธรรม ”