โปรดอ่านสักนิดก่อนเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์แต่ละท่านได้ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ หรือถ้านักศึกษามีความประสงค์จะเข้าพบให้เช็คตารางการสอนของอาจารย์แต่ละท่านหรือวันเวลาที่อาจารย์แต่ละท่านว่าง

 

more info